Algemene voorwaarden

Bij eender welke aankoop door de klant, zij het van CRM.Dev NV of CRM. Tec NV (afgekort: CRM):

 1. Onze offertes, verkopen en aannemingen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de koper. Behoudens bijzondere vermelding zijn alleen onze algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen op documenten van de koper. Elk aanbod kan worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de koper en vervalt automatisch veertien dagen na datum, behoudens vermelding van een periode op het aanbod.
 2. Clausule van eigendomsvoorbehoud. <Het is wel zo te begrijpen dat koopwaar en de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1583 B.W..>.
 3. De leveringstermijnen en installatiedata worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele verbintenis, en worden door ons voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestellingen, het verbreken van de koop, een vermindering van prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard dan ook.
 4. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichtingen tot levering en/of uitvoering. Wij hebben dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze van de onderbreking. De verbreking of verlenging van termijn zal van de zijde van CRM kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of brief.
 5. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd werden binnen de twee dagen na levering- of facturatiedatum. Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder onze voorafgaandelijke toestemming. De terugzending moet steeds franco geschieden. De klant kan geen enkel voorwendsel van om het even welke klacht in het leven roepen om de betaling uit te stellen.
 6. De koper moet bij levering onmiddellijk de goederen nazien. Elke niet-conformiteit moet worden gesignaleerd binnen de twee dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt. Bij niet-conforme levering hebben wij het recht tot vervanging over te gaan, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat dienaangaande enige schadeloosstelling kan gevorderd worden.
 7. Alle facturen van CRM.dev zijn van rechtswege te betalen zoals bepaald in de Contractuele Bepalingen van het bijhorend softwarepakket (ontvangen bij het ondertekenen van de bestelbon). Bij laattijdige betaling is een conventionele intrest van 1% per maand op niet-betaalde facturen verschuldigd. Niet betaalde facturen één week na vervaldatum worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50,00 Euro en een maximum van 5.000,00 Euro, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. De juiste betaling is de essentie van elke overeenkomst waarbij CRM als verkoper optreedt. Het hoger bepaalde schadebeding is derhalve van strikte toepassing gezien elke wanbetaling, hoe gering de termijnoverschrijding ook moge zijn, de economie van de verkoper verstoort. De aldus conventioneel bepaalde schadevergoeding omvat zowel de bijkomende administratieve als personeelskosten, de tijdelijke onbeschikbaarheid van het kapitaal waardoor een stoornis in de bedrijfsvoering van de verkoper en zijn financieel beheer veroorzaakt wordt en in voorkomend geval de niet-recupereerbare gerechtskosten waaronder een normaal honorarium voor de advocaat en in de mate de koper geen redelijk en aannemelijk verweer heeft tegen de vordering van CRM. Elke wanbetaling rechtvaardigt de opschorting van verdere levering of van uitvoering van garantieverplichtingen.
 8. Indien de koper de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, verbindt de koper zich ertoe een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totaalbedrag van het contract te betalen.
 9. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.
 10. Bij iedere bestelling bij CRM.dev NV verklaart de koper automatisch kennis genomen te hebben van de algemene contractuele bepalingen.
 11. De klant verbindt er zich toe de bepalingen in de onderhoudscontracten, licentie-overeenkomst, gestipuleerd in de contractuele bepalingen, perfect na te komen.
 12. Telkens bij verkeerd doorgegeven informatie door de klant, CRM extra kosten dient te maken zoals tijdverspilling, vervoer, … zullen deze verhaald worden op de klant.
 13. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.
 14. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Kortrijk, voor zowel nationale als internationale transacties. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.
 15. In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verwerkt CRM persoonsgegevens. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven steeds vertrouwelijk en zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.
 16. CRM verwerkt de contactgegevens van klanten die nodig zijn voor de installatie van software of hardware.
 17. CRM kan desbetreffende data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.
 18. De klant heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. En moet CRM onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers.
 19. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CRM en de privacy rechten is beschikbaar in de privacy policy van CRM, te vinden op de website van CRM, www.crm.be.