×

Wedstrijdreglement Bedrijvencontactdagen Cyberquiz CRM Group

Organisatie

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd ‘Cyberquiz’, georganiseerd door CRM Group Waregem (de Organisator), met maatschappelijke zetel CRM.Dev, Gentseweg 203, 8972 Desselgem.

De wedstrijd loopt van 4 december 2019 tot en met 5 december 2019. In deze periode kunnen deelnemers hun deelnemen aan een quiz rond cyber security en zo een duoticket winnen voor een Cyber Awareness Training op 23 januari 2019.

Deelname

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die als bezoeker of exposant aanwezig is op de Bedrijvencontactdagen 2019, te Kortrijk.

De deelname is persoonlijk. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen aan deze wedstrijd met het oog op het verhogen van de winstkansen zijn uitgesloten van deelname.

De deelname is enkel mogelijk door het volledig doorlopen van de online quiz op 4 en 5 december 2019 en het invullen van de gevraagde contactgegevens en schiftingsvraag.

De wedstrijd loopt op bovenvermelde dagen tijdens de Bedrijvencontactdagen 2019 op de stand van CRM Group in hal 2 ( standnummer 235)  (Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk).

Bij deelname worden volgende persoonlijke gegevens opgevraagd: naam en emailadres.

Voorwaarden Deelname

Het bepalen van de winnaars gebeurt m.b.v. een trekking op vrijdag 13 december 2019 door de marketingverantwoordelijke van CRM Group op basis van een schiftingsvraag. Er worden per beursdag (4 en 5 december 2019) telkens 10 deelnemers geloot op basis van het antwoord op de schiftingsvraag.

Schiftingsvraag: “Hoeveel ICT-gerelateerde misdrijven werden er volgens VRT NWS door de Federale Politie geregistreerd in 2018?”

De selectie gebeurt op de 2x 10 deelnames die het dichts bij het antwoord van de schiftingsvraag benaderen.

Door deelname gaat de deelnemer akkoord met het reglement (zonder voorbehoud)

  1. deelname is enkel mogelijk door het volledig invullen van de gegevens
  2. persoonlijke gegevens van deze actie mogen gebruikt worden met het oog op komende activiteiten en acties vanuit CRM Group Desselgem
  3. medewerkers en familie van medewerkers zijn en andere betrokken partners (die hebben meegewerkt aan de winactie) worden uitgesloten van deelname
  4. in geval van misbruik is de Organisator gemachtigd om de betreffende deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd

Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen per persoon, bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

Namen van de winnaars kunnen nadien eventueel ingezet worden in een social media post en/of website op de kanalen van CRM Group.

Prijs

De winnaar wint een duo-ticket voor een twee uur durende cyber awareness training, specifiek gericht op een bedrijfscontext.

De gewonnen Cyber Awareness Training gaat door op donderdag 23 januari 2020 in de kantoren van CRM Group van 15u tot 17u.

De winnaar verklaart bereid te zijn om mee te werken met bekendmakings- en promo-acties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan.

De winnaar stemt ermee in dat zijn/haar foto zonder enige vergoeding en ongeacht het medium kan worden gebruikt voor publicitaire en promotionele doeleinden door de organisator.

De winnaar zal via email op de hoogte gebracht worden ten laatste op vrijdag 13 december 2019. Als de winnaar niet antwoordt binnen de 10 werkdagen of als de email tweemaal geweigerd werd, of indien de winnaar binnen dezelfde termijn zijn/haar volledige gegevens niet kan bevestigen, wordt hij/zij geacht nadrukkelijk afstand te doen van de prijs.

Privacy

Artikel 4 § 1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op de persoonsgegevens van de deelnemers.

De via het deelnameformulier verzamelde gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand dat ter beschikking wordt gesteld van de Organisator en dat door deze kan worden gebruikt in het kader van commerciële acties van de verschillende afdelingen van CRM Group.

De deelnemer beschikt op elk moment over het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren of te laten schrappen. In geen geval zullen deze gegevens worden overgemaakt of ter beschikking worden gesteld van derde partijen.

De winnaar verliest elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook waarna een nieuwe trekking onder dezelfde voorwaarden zal plaatsvinden.

Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 30 kalenderdagen volgend op het einde van de wedstrijd naar het algemeen e-mailadres van de Organisator, info@crm.be. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden en komen van rechtswege te vervallen.

Algemeen

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het wedstrijdreglement te wijzigen indien dit noodzakelijk zou blijken. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement in.

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op onafhankelijke wijze en in alle redelijkheid afgehandeld door de Organisator. In geval van misbruik, misleiding of bedrog, behoudt CRM Group Desselgem zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten. Het Belgisch recht is van toepassing op deze wedstrijd, het wedstrijdreglement en op de overeenkomst die de winnaar en de organisator sluiten.

Desselgem, 03/12/2019